Home
  • Nieuwsbrief

Over de ambities van AutomotiveNL met betrekking tot het zogeheten Ecosysteem valt veel te zeggen. De belangrijkste volgen hieronder:

Netwerk
Het onderhouden en uitbreiden van een sterk automotive netwerk ligt aan de basis van alle activiteiten van AutomotiveNL. AutomotiveNL functioneert als ontmoetingsplaats en centrum van automotive activiteiten en evenementen. AutomotiveNL is vraagbaak voor informatie over de sector, helpt actief bij het vinden van de juiste R&D- of business partners voor binnenlandse en buitenlandse partijen, adviseert in het gebruik van financieringsregelingen en opent deuren naar overheden en andere sectoren. AutomotiveNL vertegenwoordigt de sector in zaken van innovatie en onderwijs, in raden en commissies en naar overheden.
De Nederlandse automotive sector is gegroeid tot een sterk netwerk waar mensen elkaar kennen en weten te vinden en dat bewezen heeft waar nodig alert en effectief te kunnen reageren. Veel is er zo door en voor het Nederlandse automotive netwerk bereikt.

Onderwijs
Dit is één van de speerpunten van AutomotiveNL. Topklasse automotive onderwijs is van essentieel belang voor de groei van de sector. Veel is intussen bereikt met o.a. een doorlopende automotive leerlijn van MBO, HBO tot WO. De doelstelling is het aantal automotive afstudeerders te verdubbelen op alle niveaus. AutomotiveNL zal daartoe de automotive opleidingen actief blijven ondersteunen en stimuleren.

Kennisverspreiding
AutomotiveNL heeft haar activiteiten sinds haar oprichting behoorlijk uitgebreid. Naast technologie workshops en themamiddagen worden ook meerdaagse technische leergangen georganiseerd. Het programma richt zich op vier hoofdthema's:
1- Green Mobility
2- Smart Mobility
3- Manufacturing & Materials

Manufacturing & Materials
World Class productie en logistiek zijn belangrijk voor een succesvolle automotive sector. Juist in de productie kan een groei van werkgelegenheid optreden. Er is in steeds bredere kring aandacht voor een sterke productiesector in Nederland als essentiële voorwaarde voor een sterke economie. De kenniseconomie vraagt om productie en productie vraagt om innovatie. R&D en innovatie zijn onlosmakelijk met productie verbonden. Op het gebied van energie besparing, het toepassen van duurzame energie bronnen en de regelgeving omtrent CO2-reductie komt een steeds grotere druk op de industrie te liggen. Ook dit vraagt om nieuwe oplossingen. Kortom: productie is een belangrijke enabler voor sociaal economische vraagstukken

Elektrisch rijden
AutomotiveNL is lid van het Formule E-Team waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en de ministeries EZ en I&M samenwerken om beleid te vormen voor het bevorderen van elektrisch rijden en om knelpunten weg te nemen. AutomotiveNL neemt o.a. deel aan de werkgroep die is belast met de uitvoering van het beleid.
AutomotiveNL stimuleert het gebruik van het European Electric Mobility Center (EEMC) op de Campus dat onderdeel vormt van het nieuwe Automotive Facilities Brainport (AFB) Center. In het EEMC kunnen organisaties elektrische en hybride voertuigen testen op veiligheid en performance.

Automotive Testcenters
Op de Campus is in 2013 de nieuwbouw gerealiseerd van het Automotive Campus Shared Facilities.
Het AFB-Center bestaat uit vier onderdelen;
• - het Driving Guidance Lab
• - het European Electric Mobility Center
• - het Test Center
• - het Accelerator Center

Automotive documentatiecentrum
AutomotiveNL heeft in de samenwerking verdiept met de stichtingen NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) en ECMD (European Center for Mobility Documentation). Het NCAD beheert een groot archief van automotive publicaties ten dienste van de automotive sector en andere belangstellenden. Het ECMD verricht documenterend onderzoek op projectbasis.

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box